S klikom na pdf ikono, se vam bo odprl dokument

ZAKON O KMETIJSTVU (ZKme-1)

Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe
kmetijske politike, prilagajanje podnebnim spremembam in blaženjem posledic podnebnih sprememb,
informiranje javnosti o kmetijski politiki, promet s kmetijskimi pridelki in živili, verigo preskrbe s hrano,
varnost živil neživalskega izvora v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, kakovost živil v
vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, varnost in kakovost živil v gostinski dejavnosti,
institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, označevanje kmetijskih pridelkov in
živil, varstvo potrošnikov v delu, ki se nanaša na živila in kmetijske storitve, doniranje hrane,
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, začasno ali občasno delo v kmetijstvu, javne službe v kmetijstvu,
zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona,
raziskovalno delo, izobraževanje in razvojno-strokovne naloge ter inšpekcijski nadzor.