Optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka

KAZALO VSEBINE

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA III
KEY WORD DOCUMENTATION IV
KAZALO VSEBINE V
KAZALO PREGLEDNIC VIII
KAZALO SLIK X
KAZALO PRILOG XIII
SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV XV
1 UVOD 1
1.1 NAMEN IN CILJI 3
1.2 HIPOTEZE 4
2 TEORETIČNA IZHODIŠČA IN OPREDELITEV PROBLEMA 5
2.1 OPTIMIZACIJA SISTEMA ZADRŽEVALNIK – NAMAKALNI SISTEMI 5
2.2 DEFINICIJA ELEMENTOV SISTEMA ZADRŽEVALNIK – NAMAKALNI
SISTEMI 6
2.2.1 Vodni zadrževalniki, velike pregrade 6
2.2.2 Namakalni sistemi 9
2.3 OCENA STANJA IN POTENCIALOV RABE SISTEMA ZADRŽEVALNIK –
NAMAKALNI SISTEMI 11
2.3.1 Stanje infrastrukture (javna infrastruktura) 11
2.3.2 Organiziranost, delovanje sistema zadrževalnik – namakalni sistem 13
2.3.3 Vodna bilanca – količina vode 14
2.3.4 Kakovost vode 15
2.3.5 Financiranje sistema zadrževalnik – namakalni sistemi 15
2.3.6 Ocena potencialov sistema 17
2.3.7 Ocena dejanske rabe sistema 18
2.4 PROCESI PARTICIPACIJE 19
2.4.1 Participacija v procesih upravljanja 19
2.4.2 Načela participacije 20
2.4.3 Pristopa top – down in bottom – up 21
2.4.4 Raven sodelovanja deležnikov 22
2.4.5 Analiza deležnikov 25
2.5 UPRAVLJANJE SISTEMOV ZADRŽEVALNIK – NAMAKALNI SISTEMI 27
2.5.1 Razvoj upravljanja namakalnih sistemov 27
2.5.2 Upravljanje zadrževalnikov (velikih pregrad) 29
2.5.3 Participacija pri upravljanju sistema zadrževalnik – namakalni sistem 30
2.5.4 Primeri upravljanja sistemov 32
2.5.4.1 Administrativno upravljanje javnega sistema 32
2.5.4.2 Upravljanje sistema v zasebni lasti 33

2.5.4.3 Participativno upravljanje javnega sistema 33
2.5.4.4 Tuje prakse 34
2.6 SCENARIJI RAZVOJA 45
2.7 OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA PROBLEMA 47
2.7.1 Namakanje v Sloveniji 47
2.7.1.1 Upravljanje in raba namakalnih sistemov v Sloveniji 48
2.7.2 Sistem Vogršček 49
2.7.2.1 Zadrževalnik Vogršček 49
2.7.2.1 Namakalni sistem Vogršček 51
2.7.2.2 Izgradnja sistema Vogršček 54
2.7.2.3 Raba in stanje infrastrukture sistema Vogršček 54
2.7.2.4 Upravljanje in financiranje 56
2.7.2.5 Organiziranost uporabnikov (participacija upravljanja) 58
3 METODE 59
3.1 PODPORNE ŠTUDIJE 60
3.1.1 Raba namakalnega sistema in zadrževalnika 60
3.1.2 Analiza gospodarske javne infrastrukture na območju 61
3.1.2.1 Identifikacija GJI 62
3.1.2.2 Definiranje povezav med raznovrstno infrastrukturo 63
3.1.2.3 Analiza skladnosti in nasprotij obravnavane infrastrukture 64
3.1.3 Vodna bilanca zadrževalnika 65
3.1.3.1 Vodna bilanca 1 66
3.1.3.2 Vodna bilanca 2 72
3.1.4 Kakovost vode v zadrževalniku 73
3.1.4.1 Vzorčenje 74
3.1.4.2 Parametri kakovosti vode za namakanje 75
3.1.4.3 Vrednotenje rezultatov analiz 76
3.2 ANALIZA AKTERJEV, SODELOVANJE Z AKTERJI 77
3.2.1 Pisni viri, multimedijske vsebine 79
3.2.2 Intervju 79
3.2.3 Fokusna skupina 80
3.2.4 Opazovanje z udeležbo 81
3.2.5 Delavnica 81
3.3 SCENARIJI RAZVOJA SISTEMA VOGRŠČEK 83
4 REZULTATI 85
4.1 SISTEM VOGRŠČEK – INFRASTRUKTURA 85
4.1.1 Raba zadrževalnika in namakalnih sistemov 85
4.1.1.1 Namakalni sistemi 85
4.1.1.2 Zadrževalnik Vogršček 90
4.1.2 Infrastruktura GJI

2.5.4.3 Participativno upravljanje javnega sistema 33
2.5.4.4 Tuje prakse 34
2.6 SCENARIJI RAZVOJA 45
2.7 OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA PROBLEMA 47
2.7.1 Namakanje v Sloveniji 47
2.7.1.1 Upravljanje in raba namakalnih sistemov v Sloveniji 48
2.7.2 Sistem Vogršček 49
2.7.2.1 Zadrževalnik Vogršček 49
2.7.2.1 Namakalni sistem Vogršček 51
2.7.2.2 Izgradnja sistema Vogršček 54
2.7.2.3 Raba in stanje infrastrukture sistema Vogršček 54
2.7.2.4 Upravljanje in financiranje 56
2.7.2.5 Organiziranost uporabnikov (participacija upravljanja) 58
3 METODE 59
3.1 PODPORNE ŠTUDIJE 60
3.1.1 Raba namakalnega sistema in zadrževalnika 60
3.1.2 Analiza gospodarske javne infrastrukture na območju 61
3.1.2.1 Identifikacija GJI 62
3.1.2.2 Definiranje povezav med raznovrstno infrastrukturo 63
3.1.2.3 Analiza skladnosti in nasprotij obravnavane infrastrukture 64
3.1.3 Vodna bilanca zadrževalnika 65
3.1.3.1 Vodna bilanca 1 66
3.1.3.2 Vodna bilanca 2 72
3.1.4 Kakovost vode v zadrževalniku 73
3.1.4.1 Vzorčenje 74
3.1.4.2 Parametri kakovosti vode za namakanje 75
3.1.4.3 Vrednotenje rezultatov analiz 76
3.2 ANALIZA AKTERJEV, SODELOVANJE Z AKTERJI 77
3.2.1 Pisni viri, multimedijske vsebine 79
3.2.2 Intervju 79
3.2.3 Fokusna skupina 80
3.2.4 Opazovanje z udeležbo 81
3.2.5 Delavnica 81
3.3 SCENARIJI RAZVOJA SISTEMA VOGRŠČEK 83
4 REZULTATI 85
4.1 SISTEM VOGRŠČEK – INFRASTRUKTURA 85
4.1.1 Raba zadrževalnika in namakalnih sistemov 85
4.1.1.1 Namakalni sistemi 85
4.1.1.2 Zadrževalnik Vogršček 90
4.1.2 Infrastruktura GJI

Vodni zadrževalniki izboljšujejo časovno in prostorsko razpoložljivost vode tako za namakanje kmetijskih zemljišč kot za druge rabe, katerim je zadrževalnik namenjen. Količina vode za rabo iz zadrževalnika je običajno znana za daljše obdobje vnaprej, njena razpoložljivost je bolj predvidljiva in manj odvisna od trenutnih vremenskih razmer, kot to velja za vodo v vodotokih. Vseeno je odvisnost namakalnih sistemov zgolj od vode v zadrževalnikih lahko tudi slabost. V primeru da je treba zadrževalnik zaradi kateregakoli vzroka izprazniti (npr. varnost pregrade in onesnaženje), lahko namakalni sistemi ostanejo brez edinega vodnega vira in tako postanejo neuporabni, gospodarska škoda je lahko zaradi umanjkanja namakanja kmetijskih rastlin zelo velika.

vir slike: wikipedia