Izkoriščanje vseh naravnih virov je pomembno za trajnostni razvoj. Ob zajezitvi Vogrščka se planira popolnejše izkoriščenje vode v zajezitvi. Ob vodi potrebni za ribji minimum in minimalano zalogo v zajetju obstoja zaradi velikosti zajetja tudi možnost uporabe viška vode za produkcijo električne energije. Priloženo je inženirsko razdelana ideja in se avtorju zahvaljujemo, da se lahko prebere na spletu.

OCENA ENERGETSKEGA POTENCIALA AKUMULACIJE VOGRŠČEK (pdf dokument)

Izvleček:
V diplomski nalogi smo obravnavali akumulacijo Vogršček. Glavni namen je bila ocena energetskega potenciala akumulacije Vogršček z upoštevanjem dejanske rabe vode za namakanje. V prvem delu smo opisali pregrado in akumulacijo Vogršček. V drugem delu smo najprej pregledali hidrološke podatke in ostalo dostopno projektno dokumentacijo o akumulaciji Vogšček. Nato smo izračunali vodno bilanco akumulacije. Pri tem smo upoštevali vse izgube, biološki minimum in potrebe po namakanju. V tretjem delu smo izračunali energetsko proizvodnjo za varianto, kjer upoštevamo predpostavke, da se akumulacija prvo leto le polni in, da mora biti višina vode v akumulaciji ves čas nad minimalno obratovalno gladino ter še zadnjo predpostavko, ki pravi, da je akumulacija polna pri normalni obratovalni koti. V četrtem delu smo energetsko proizvodnjo izračunali za drugo varianto - optimiziran sistem, kjer smo upoštevali enaki prvi dve predpostavki kot v tretjem delu ter še predpostavki, da mora biti akumulacija konec marca tekočega leta vsaj na višini normalne
obratovalne kote ter, da je akumulacija polna, ko izkoristimo tudi visokovodni volumen, torej pri maksimalni koti obratovanja. Pri obeh variantah smo izračun izvedli za več različnih scenarijev tako, da smo postopoma povečevali instaliran pretok elektrarne ter poskušali ugotoviti, pri katerem imamo optimalno proizvodnjo. V zadnjem delu smo zasnovali še vse tehnične parametre in izrisali načrt strojnice ter izračunali strošek investicije, ki bi bila potrebna za uresničitev take mHE. Cilj je bil ugotoviti ali je investicija v izgradnjo mHE
Vogršček utemeljena in podati primerjavo s prvotno študijo energetske rabe, ki jo je naredil IBE.

UVOD
Pregrada Vogršček je bila zgrajena leta 1989 predvsem z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin v Vipavski dolini in zadrževanja poplavnih valov. Akumulacija zagotavlja ustrezne vodne količine za namakanje predvsem v sušnem obdobju spomladi in poleti. Napaja pa se predvsem v jesenskem in zimskem obdobju, ko so pretoki največji. Za namakanje v Vipavski dolini sta predvidena dva vodna vira: akumulacija Vogršček in reka Vipava. Iz reke Vipave je predvideno, da se namakata zgornji in srednji del Vipavske doline, spodnji del pa iz akumulacije Vogršček in reke Vipave. 

Glavni namen diplomske naloge bo oceniti energetski potencial akumulacije Vogršček z upoštevanjem dejanske rabe vode za namakanje. Glavni cilj bo v celoti izkoristiti razpoložljive vodne količine. Pred tem bo potrebno pregledati dostopno projektno dokumentacijo v zvezi z izkoriščanjem vodnega potenciala in na koncu še zasnovati tehnične parametre za malo hidroelektrarno, če bodo rezultati pokazali, da se splača tudi energetsko izkoriščati akumulacijo Vogršček.
V zadnjih letih je tema sanacije pregrade Vogršček postala zelo aktualna. Leta 2007 se je pojavil moker madež, ki je nakazoval, da povezovalni cevovod, ki vodi od odvzemnega objekta do namakalnega sistema, pušča. V letu 2008 je bila izvedena prevezava namakalnega sistema na desno cev talnega izpusta. Pri sanacijskem programu sodeluje tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani. Zato je tudi prav, da se raziščejo hidrološke razmere na lokaciji akumulacije Vogršček in ugotovi ali le-te omogočajo tudi energetsko izrabo.
Na potoku Vogršček ni vzpostavljenih meritev pretokov, zato bomo povzeli podatke o potrebnih mesečnih pretokih za namakanje za posamezna območja in podatke o padavinah po idejni zasnovi akumulacije Vogršček iz leta 1983, ki jo je naredil VGI (Vodnogospodarski inštitut Ljubljana) [2]. Ta dokumentacija pa je bila tudi strokovna podlaga za zasnovo prvotne študije energetske rabe, ki jo je naredil IBE (Inženirski biro Elektro projekt Ljubljana) [3]. V tej študiji je bilo predvideno le energetsko izkoriščanje minimalnih pretokov, ker dejanske potrebe za namakanje v času študije še niso bile znane. Analiza bo temeljila na
predpostavkah in podatkih iz osnovne študije IBE [3] prav z namenom, da lahko na koncu podamo primerjavo in pokažemo ali je investicija v mHE (malo hidroelektrarno) z upoštevanjem novih dejstev utemeljena.

Na voljo bomo imeli podatke za potrebe namakanja le za 27 letni niz (1948-1974), zato bodo naši izračuni vodne bilance in energetske proizvodnje vezani na to obdobje. V izračunu vodne bilance in potencialne energetske proizvodnje bomo upoštevali izhodišča iz idejne zasnove [2]. Predpostavili bomo, da je sistem namakanja v Vipavski dolini dograjen v celoti in deluje brezhibno ter da so za energetsko proizvodnjo na voljo zgolj viški vode ter količine namenjene ohranjanju ekoloških razmer v strugi potoka Vogrščka dolvodno od pregrade.
Voda za namakanje je speljana direktno v namakalni sistem in v interesu upravljalcev namakalnega sistema je, da se ohranja čim višji nivo vode v akumulaciji. Zato bomo sistem poskušali tudi čimbolj optimizirati, in sicer z izračunom različnih scenarijev višine instaliranega pretoka turbine. S tem bomo določili, pri katerem instaliranem pretoku bo proizvodnja najbolj optimalna.
Če se bo po izračunu stroškov izgradnje strojnice, izkazalo da je investicija utemeljena, bomo tudi s pomočjo zaposlenih na Turboinštitutu izbrali primerno strojno opremo in zasnovali vse ostale tehnične parametre za mHE.

OCENA ENERGETSKEGA POTENCIALA AKUMULACIJE VOGRŠČEK (pdf dokument)